MSDS ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ

Информационните листи за безопасност на материалите (известни също и със съкращението MSDS) са структурирани документи, съдържащи информация за рисковете, породени от отделни опасни вещества или препарати и предоставяне на препоръки за безопасното боравене с тях.

По-долу е даден списък на информационните листи за безопасност на материалите, които са налични за нашите продукти.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ